Møtet ble innledet ved at statsråd Kjell Ingolf Ropstad redegjorde for bakgrunnen for utvalgets mandat og ønsket lykke til med arbeidet. Utvalget benyttet siden hoveddelen av møtet til en innledende drøfting av de overordnede utfordringene som ligger til grunn for mandatet.

Fordi utvalget foreløpig ikke kan møtes fysisk gjennomføres det før sommeren tre korte utvalgsmøter digitalt. I disse møtene vil utvalget jobbe med å definere mandatet og utfordringene som ligger til grunn for dette, drøfte behovet for å innhente kunnskap og planlegge hvordan utvalget vil legge opp utredningsarbeidet.