Store deler av møtet var satt av til innspill fra organisasjoner som representerer barn og unge og foreldre med erfaring fra barnevernet. Organisasjonene var på forhånd spurt om hvilke utfordringer de mener utvalget bør legge vekt på i sitt arbeid.

Organisasjonene som representerer barn og unge trakk blant annet frem at barn i barnevernet i for liten grad får medvirke, at de ikke får den informasjonen de har behov for, og at det er krevende å være barn i kontakt med mange ulike tjenester på en gang. De viste også til at barnevernet trenger bedre relasjonskompetanse og kompetanse om barn som tilhører minoriteter, og at hjelpe- og institusjonstiltak ikke tilpasses det enkelte barns behov. Det ble også lagt vekt på at barna må få medvirke mer i saker der gjenforening er aktuelt, og at det må jobbes mer systematisk for å styrke relasjonen mellom barn og foreldre.

Organisasjon for barnevernsforeldre fremhevet blant annet at  sanksjonsmulighetene overfor barnevernet er for dårlige og at tilsyn ikke fungerer etter hensikten. Det ble også vist til at barnevernet er for lukket og utydelige i kommunikasjonen med foreldre. Foreldre opplever også å få medvirke for lite, blant annet i valg av hjelpetiltak og i evalueringen av disse. Bruken av sakkyndige ble også fremhevet som en utfordring. Organisasjonen trakk videre frem at barnevernstjenestenes oppfølging av foreldre etter omsorgsovertakelse bør styrkes.

I tillegg holdt journalist Thomas Ergo et innlegg for utvalget om Stavanger Aftenblads sak om «Glassjenta» og hvilke læringspunkter som kan trekkes ut av denne saken.

Møtet ble utover dette benyttet til drøftinger av rettssikkerheten i barnevernet og hvilke problemstillinger som skal legges til grunn for det videre arbeidet.

I første halvdel av september gjennomføres det digitale innspillsmøter med en rekke aktører. Neste utvalgsmøte vil være i Tromsø 22.-24. september.