Utvalget behandlet tre hovedtemaer i møtet; utfordringer i barnevernet i Nord-Norge, utfordringer i institusjonstilbudet og tilbudet til sped- og småbarnsfamilier.

For å få belyst situasjonen for kommunene i Nord-Norge fikk utvalget innspill fra kommunene Storfjord, Hammerfest og Karlsøy. Kommunene var bedt om å si noe om hvilke utfordringer som oppstår med små fagmiljøer og lange reiseavstander, om det også er noen fordeler og hvordan utfordringene håndteres eller burde håndteres. Videre holdt Statsforvalteren i Troms og Finnmark et innlegg om tilstanden i barnevernet i Troms og Finnmark, hvilke forskjeller man ser mellom ulike kommuner, hva som er de største utfordringene og hva som kan gjøres for å møte disse.

Utvalget fikk også høre Nasjonalt samisk kompetansesenter (NASAK)
fortelle om barnevernets ansvar for samiske barn og familier og hvordan man kan styrke barnevernets evne til å ivareta barn og familier med ulik språklig og kulturell bakgrunn.

Videre holdt Randi Sigurdsen, professor ved USN og UiT, et innlegg for utvalget om utfordringer på regelverksområdet i saker der barn har alvorlige og sammensatte utfordringer i skjæringspunktet mellom barnevern og helse.

For å få innblikk i utfordringene i institusjonstilbudet fikk utvalget mulighet til å besøk Tromsø ungdomssenter. Ansatte på institusjonen fortalte blant annet om hvilke rammer som trengs for å skape et godt omsorgstilbud for ungdom på institusjon, hvilke utfordringer de ser og hvordan man kan få til et godt samarbeid med kommune og familie og nettverk når ungdommene kommer langveis fra. Noen utvalgsmedlemmene fikk også mulighet til å snakke litt med ungdommer som bor på institusjonen.

Utvalget besøkte også Solbakken barne- og familiesenter, hvor utvalget fikk høre om hva familiene som kommer hit trenger, hvordan man kan utrede omsorgssituasjonen til sped- og småbarn og hvordan håndtere geografiske avstander. Noen utvalgsmedlemmer fikk mulighet til å snakke med familier som bor på senteret.

Neste møte gjennomføres digitalt i oktober, før utvalget samles i København i november.