For å lære om det danske barnevernet hadde utvalget invitert følgende virksomheter til å presentere sitt ansvarsområde og arbeid:

  • Socialstyrelsen holdt et innlegg om reguleringen av ansvaret for barnevernet, organiseringen av tilbudet til ulike utsatte barn og unge og pågående utviklingsarbeid for å styrke kommunenes arbeid. I Danmark har kommunene hele ansvaret for barnevernet. Socialstyrelsen, som kan sammenlignes med det norske Bufdir, skal jobber med å styrke kunnskapsgrunnlaget, formidle kunnskap og understøtte praksisendringer.
  • VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) holdt en presentasjon om barnevernets utvikling og omfang, kjennetegn ved barna, hvordan det går med dem og hvordan de opplever tilbudet. Dette på bakgrunn av trivselsundersøkelser blant barn plassert utenfor hjemmet og en forløpsstudie av barn født i 1995 som har vært plassert utenfor hjemmet.
  • Center for tidlige indsatser, døgn- og familieplejetilbud holdt et innlegg om hvordan tilbudet til utsatte barn og familier er organisert og hvordan det jobbes i tiltakene. Centeret er et av fire sentre som tilbyr tiltak etter serviceloven i København kommunene. Det ble gitt en særskilt presentasjon av tiltaket Arild, som tilbyr familiebehandling og tiltak for utsatte barn.
  • En representant fra et av tilsynene orienterte om organiseringen av Socialtilsynet, som har i oppgave å godkjenne og føre løpende tilsyn med blant annet fosterhjem og institusjon.

I tillegg besøkte utvalget Ankestyrelsen, som informerte om virksomhetens organisering og oppgaver, og særlig om deres behandling av saker om tvangsplassering. Ankestyrelsen er underlagt Social- og Ældreministeriet og avgjør klager, koordinerer praksis og lager undersøkelser om utviklingen av sosialområdet. Utvalget besøkte også Social- og Ældreministeriet, hvor det fikk informasjon om det overordnede velferdssystemet i Danmark og ministeriets arbeid med den nye loven «Barnets lov».

Det var i programmet også satt av tid til interne arbeidsmøter i utvalget. Disse ble særlig benyttet til videre drøfting av utfordringsbildet og mulige tiltak på institusjonsområdet, noe utvalget har jobbet med gjennom hele høsten.

Neste møte gjennomføres i Bergen 13. og 14. desember.