Temaet for møtet var utvalgets vurderinger av utfordringer og tiltak for barn og unge som bor på barnevernsinstitusjon. Endringene i utvalgets mandat innebærer at utvalget ikke vil foreslå tiltak som uttømmende svarer på utfordringene på dette området. Utvalget tar imidlertid sikte på å foreslå noen overordnede grep som er viktige for å styrke denne gruppens livskvalitet og rettssikkerhet. Det handler om mer bruk av tilrettelagte fosterhjemstiltak, bedre kartlegging av barnas behov og bedre oppfølging av barn og unge som flyttes ut av hjemmet.

Utvalget opplevde at referansegruppen i all hovedsak ga støtte til utvalgets mål og forslag, samtidig som det ble vist til enkelte forutsetninger som må på plass.

Utvalget tar med seg innspillene fra referansegruppen i det videre arbeidet med forslagene. Neste referansegruppemøte er 31. mai. Temaet for dette møte er ennå ikke bestemt.