NOBO er en organisasjon for kommunale barnevernsledere som arbeider for en barnevernspolitikk som sikrer at utsatte barn og unge får rett hjelp til rett tid og for å styrke kommuneperspektivet i barnevernspolitikken.

I møtet deltok NOBOs leder og flere av styremedlemmene, som er barnevernledere.  Følgende temaer ble særlig tatt opp i møtet:

  • Utfordringer ved rekruttering og bemanning i det kommunale barnevernet
  • Utfordringer ved oppgavefordelingen mellom kommunene og Bufetat
  • Nedgangen i antall akuttvedtak og vedtak om omsorgsovertakelse og hva som kan være grunnene til dette
  • Erfaringer med samvær og  arbeid med gjenforening mellom barn og foreldre i barnevernet